Bucuresti | 102,8FM VENGER pana la 4 cu VENGER HOLLY MOLLY - FACEM CUM VREI TU

ProFM prezinta: Tara Tara dam parai!

profm-prezinta-tara-tara-dam-parai-1

Pentru c? acum avem acoperire na?ional? ?i pentru c? Romnia ascult? ProFM ne-am gndit s? mul?umim ascult?torilor ?i am lansat campania '?ar?, ?ar?, d?m parai' - concursul care te face mai bogat cu 100 $, in fiecare or?, or? de or?, toat? ziua, doar pentru c? ascul?i ProFM.

Ce se poate c?tiga ?
In fiecare zi, de luni pn? vineri, ntre orele 09.00 ?i 18.00, n fiecare or?, cte un premiu de 100 $. In fiecare zi, de luni pn? vineri, ntre orele 08.00 ?i 09.00, reportul din ziua precedent?.

Cum se poate c?tiga ?
Te nscrii n concurs cu un sms la 1872, num?r cu tarif normal, cu textul ROMNIA ASCULT? PROFM.

Ascul?i ProFM or? de or? pentru c? n fiecare or? ai ?ansa s? intri n concurs.

La momentul concursului va fi difuzat? o replic? a lui Nic Fi?ic, sponsorul emisiunii Alarma ProFM.

Din baza de sms-uri va fi ales, n mod aleator, un ascut?tor care va fi sunat ?i care va trebui s? completeze in direct replica lui Nic Fi?ic difuzat? anterior.

Dac? tu e?ti cel sunat ?i ?tii replica, ai prins suta de parai de la ProFM. Dac? te sun?m ntre 08.00 ?i 09.00, po?i c?tiga chiar mai mult, mult mai mult.

Ce mai, ?ar? ?ar?, d?m parai. Simplu e pu?in spus.REGULAMENTUL PROMOTIEI


"ProFM prezinta: tara tara dam parai!"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursulderularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in perioada 4 octombrie - 28 noiembrie 2010,de luni pana vineri, pe radio ProFM. Promotia va fi organizata sidesfasurata in toata tara.

Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.

Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "ProFM prezinta: tara taradam parai!" implica acceptarea ca numele, fotografiile simaterialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fifacute publice si folosite in scop publicitar, fara pretentii deordin patrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa se inscrie la promotia "ProFM prezinta:tara tara dam parai!" trebuie sa trimita un sms la 1872 (numar cutarif normal) cu textul "Romania asculta ProFM". Toate sms-urileprimite sunt citite de catre secretariatul ProFM si sunt validatenumai cele care contin textul corect (textul scris mai sus). Dupainscrierea in promotie participantii trebuie sa asculte ProFM deluni pana vineri, in intervalul orar 8.00 - 18.00.
Concursurile din cadrul promotiei se vor realiza in perioada maisus mentionata (4 octombrie - 28 noiembrie 2010), zilnic, de lunipana vineri, in intervalul orar 8.00 - 18.00.

Fiecare moment al concursului va incepe cu difuzarea unei replici"memorabile" a lui Nic Fisic (Nic Fisic fiind un personaj ProFM).In maximum 5 minute de la difuzarea replicii lui Nic Fisic, dj-ulProFM din emisie alege aleator un numar de telefon din baza de datea promotiei (dintre sms-urile valide), suna in direct si il roagape respectivul interlocutor sa spuna replica lui Nic Fisic cetocmai a fost difuzata la ProFM (dj-ul ii da inceputul replicii,ascultatorul trebuie sa spuna continuarea ei, facand astfel dovadaca asculta ProFM). Daca acesta raspunde corect (exact cum a fostspusa pe radio sau aproximativ la fel, dar fara a se modificaintelesul frazei), castiga 100 de dolari. In caz contrar suma sereporteaza pentru primul concurs din ziua urmatoare din cadrulemisiunii ProFM Alarma realizata de catre Claudiu Sara si BogdanNicolai, de luni pana vineri, de la 7.00 la 10.00. Sumelenecastigate in zilele de vineri se reporteaza pentru primul concursdin ziua de luni din emisiunea Alarma. In cadrul emisiunii Alarmase va realiza un moment de concurs special, moment in care se vorpune in joc sumele reportate de la concursurile anterioare.Modalitatea de castig ramane la fel pentru toate momentele deconcurs din cadrul promotiei. La fiecare moment de concurs estesunat un singur ascultator. In cazul in care acesta nu raspunde,concursul se inchide si suma de bani pusa in joc se reporteazaconform celor specificate mai sus.

In cadrul promotiei, in perioada mai sus mentionata, se va realiza,zilnic, de luni pana vineri, un concurs pe ora in intervalul orar9.00 -18.00, fiecare astfel de concurs avand ca miza suma de 100usd. In cazul in care exista sume reportate din timpulzilei/zilelor anterioare, se va realiza un concurs si in intervalulorar 8.00-9.00 (de luni pana vineri), la care miza va fi totalulsumelor reportate pana atunci. In cazul in care nu exista sumareportata, nu se va realiza niciun concurs in intervalul 8.00 -9.00.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 7 zile de la data anuntarii lor pe radio.

b) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie vor fi inregistrateintr-o baza de date care va fi, la cerere, pusa la dispozitiaoricaror autoritati cu competente in domeniu.

Art. 7. Premiile

In cadrul acestei campanii vor fi acordate premii in valoare totalade 36.000 USD, un premiu reprezentand 100 usd (exceptie facandconcursul din emisiunea Alarma unde premiile pot fi mai mari de 100USD - fiind suma premiilor reportate in cadrul promotiei). Premiilese vor acorda in lei la cursul oficial BNR din data platii.

Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului. Castigatorii pot sa-si revendice si sa ridice premiulintr-un interval de maximum 30 zile de la data castigariilui.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

La momentul concursurlui DJ-ul ProFM din emisie alege aleator dinbaza de sms-uri (cu inscrierile validate din cadrul promotiei) unnumar de telefon. Il suna pe respectivul ascultator si daca acestaraspunde corect (continua replica personajului Nic Fisic difuzatape Radio ProFM cu cateva minute mai devreme) este declaratcastigator si primeste din partea ProFM suma pusa in joc (100 USDsau o suma mai mare daca ne referim la concursul din cadrulemisiunii Alarma). In cadrul acestei promotii, ascultatorii auposibilitatea sa castige o singura data.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 9. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor legate depremiile oferite.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatoresti romane competente.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata si afost semnat in [..] exemplare originale, astazi data autentificariide catre notarul public.

SC ProTV SA
Prin reprezentant legal

ACT ADITIONAL NR. 1
La regulamentul promotiei
"ProFM prezinta: tara tara dam parai!"Preambul:

Avand in vedere dorinta de fidelizare a ascultatorilor ProFM si delargire a bazei de participanti din cadrul promotiei "ProFMprezinta: Tara tara dam parai!", organizatorul hotaraste extindereaposibiltatii de inscriere in promotie si pe internet folosindsiteul www.profm.ro.

S.C. PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu,nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul RegistruluiComertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636, incalitate de organizator al campaniei promotionale "ProFM prezinta:Tara tara dam parai!",

In temeiul art. 1 al Regulamentului Promotiei "ProFM prezinta: Taratara dam parai!", modifica si completeaza Regulamentul Promotieidupa cum urmeaza:

Se modifica Mecanismul campaniei, Art. 6. din RegulamentulPromotiei urmand a avea urmatoarea formulare:

Art. 6. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea si desfasurarea concursului:

Ascultatorii care doresc sa se inscrie la promotia "ProFM prezinta:tara tara dam parai!" o pot face astfel:
a. prin sms: trebuie sa trimita un sms la 1872 (numar cu tarifnormal) cu textul "Romania asculta ProFM". Toate sms-urile primitesunt citite de catre secretariatul ProFM si sunt validate numaicele care contin textul corect (textul scris mai sus).
b. Pe internet folosind siteul www.profm.ro: ascultatorii trebuiesa intre pe siteul www.profm.ro, pe pagina dedicata campaniei si sacompleteze formularul de inscriere, formular ce contine urmatoarelecampuri: nume, prenume, nr telefon, email, localitate sivarsta.
Pentru a intra in baza de date a campaniei este suficienta osingura inscriere fie ca este facuta prin sms, fie ca este facutape siteul www.profm.ro.
Toate inscrierile, atat cele prin sms (cele valide) cat si cele depe siteul www.profm.ro (tot cele valide - cele in care campurilesunt completate corect) se vor strange intr-o baza de date ce va fipusa la dispozitia DJ-ilor din emisie pentru a realiza extragerilealeatorii.

Dupa inscrierea in promotie participantii trebuie sa asculte ProFMde luni pana vineri, in intervalul orar 8.00 - 18.00.
Concursurile din cadrul promotiei se vor realiza in perioada maisus mentionata (4 octombrie - 28 noiembrie 2010), zilnic, de lunipana vineri, in intervalul orar 8.00 - 18.00.

Fiecare moment al concursului va incepe cu difuzarea unei replici"memorabile" a lui Nic Fisic (Nic Fisic fiind un personaj ProFM).In maximum 5 minute de la difuzarea replicii lui Nic Fisic, dj-ulProFM din emisie alege aleator un numar de telefon din baza de datea promotiei (dintre sms-urile valide si inscrierile primite viawww.profm.ro), suna in direct si il roaga pe respectivulinterlocutor sa spuna replica lui Nic Fisic ce tocmai a fostdifuzata la ProFM (dj-ul ii da inceputul replicii, ascultatorultrebuie sa spuna continuarea ei, facand astfel dovada ca ascultaProFM). Daca acesta raspunde corect (exact cum a fost spusa peradio sau aproximativ la fel, dar fara a se modifica intelesulfrazei), castiga 100 de dolari. In caz contrar suma se reporteazapentru primul concurs din ziua urmatoare din cadrul emisiunii ProFMAlarma realizata de catre Claudiu Sara si Bogdan Nicolai, de lunipana vineri, de la 7.00 la 10.00. Sumele necastigate in zilele devineri se reporteaza pentru primul concurs din ziua de luni dinemisiunea Alarma. In cadrul emisiunii Alarma se va realiza unmoment de concurs special, moment in care se vor pune in joc sumelereportate de la concursurile anterioare. Modalitatea de castigramane la fel pentru toate momentele de concurs din cadrulpromotiei. La fiecare moment de concurs este sunat un singurascultator. In cazul in care acesta nu raspunde, concursul seinchide si suma de bani pusa in joc se reporteaza conform celorspecificate mai sus.

In cadrul promotiei, in perioada mai sus mentionata, se va realiza,zilnic, de luni pana vineri, un concurs pe ora in intervalul orar9.00 -18.00, fiecare astfel de concurs avand ca miza suma de 100usd. In cazul in care exista sume reportate din timpulzilei/zilelor anterioare, se va realiza un concurs si in intervalulorar 8.00-9.00 (de luni pana vineri), la care miza va fi totalulsumelor reportate pana atunci. In cazul in care nu exista sumareportata, nu se va realiza niciun concurs in intervalul 8.00 -9.00.

Numele castigatorilor va fi afisat pe siteul www.profm.ro inmaximum 7 zile de la data anuntarii lor pe radio.

Art. 8. Desemnarea si anuntarea castigatorului

La momentul concursurlui DJ-ul ProFM din emisie alege aleator dinbaza de inscrieri in campanie (sms-uri cu inscrierile validate dincadrul promotiei si inscrierile valide de pe www.profm.ro) un numarde telefon. Il suna pe respectivul ascultator si daca acestaraspunde corect (continua replica personajului Nic Fisic difuzatape Radio ProFM cu cateva minute mai devreme) este declaratcastigator si primeste din partea ProFM suma pusa in joc (100 USDsau o suma mai mare daca ne referim la concursul din cadrulemisiunii Alarma). In cadrul acestei promotii, ascultatorii auposibilitatea sa castige o singura data.

Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 2 zile de la data anuntarii lor peradio.

Celelalte dispozitii ale Regulamentul Promotiei - care nu aufost
modificate expres prin prevederile prezentului act aditional -raman pe deplin aplicabile si isi produc in continuareefectele.

Prezentul Act aditional a fost redactat si semnat astazi,28.10.2010 si face parte integranta din Regulamentul Promotiei"ProFM prezinta: Tara Tara dam parai!"

S.C. PRO TV SA
Prinreprezentant


CASTIGATORI

Gali Levente Andrei
Stancu Nicolae Tiberiu
Alexa Marin
Dragoi Andra Catalina
Gherasim Camellia
Mihailescu Ioana
Marcut Cristina
Mititelu Lucretia
Iga David
Perdivara Costinel
Popa Mirel Cosmin
Muntean Anisoara Iiliana
Ciubotariu Ovidiu
Vaduva Ion
Sorescu Tudora
Racz Barbalo Noemi
Pascal Marina
Dombi Lucian Alexandru
Mitroi Mirela
Vintila Florentina
Paulescu Aurelian
Dulea Aristide Catalin
Urzica Alexandru Constantin
Fodor Robert
Ionescu Elena
Negru Cristian
Neaca Petrica Liviu
Cristea Mircea
Czank Roland
Ciobanu Diana
Pantea Ana Maria
Rus Aurel
Paiusescu Marinela
Hoble Petru Ionut
Seran Raul Marcel
Condruz Ileana
Miu Adrian
Vrincean Andrei
Muntean Maria
Barbuceanu Raul Cosmin
Pavel Madalin Ciprian
Tarziu Mircea Gabriel
Cioroba Robert Alexandru
Indries Florin Darius
Manea Teodora
Voinicaru Marius Nicolae
Bubuianu Angela
Nagy Aorsyo
Serban Vavina
Bendrofan Georgeta
Saska Iosif
Gaina Daniel
Zaremba Radutu
Cheznoiu Mihaela
Bodre Anghelina
Stanoiu Nicolae Marian
Neagu Costel
Tamas Sorin
Bazavan Ecaterina
Suciu Roxana
Fratila Nicolae
Iosub Elena
Sic Sebastian
Condruz Aurel
Eross Daniela
Calinoiu Roxana Lucia
Maratas Razvan
Pulberea Mihaela
Brie Adrian Craciun
Parvu Cristina Craita
Mindroane Ion Adrian
Soldan Daniela
Negut Vasile
Merlici Valentina
Burlacu Sederian
Panaitescu Ion
Frunzescu Ionel Doru
Mazilu Maria
Stuleneac Gheorghe
Catrinescu Doina
Popescu Luiza Mirela
Paranici Eugen
Bizau Loredana
Densea Steliana
Supand Aurel
Ceparu Simona Maria
Costras Cosmin
Petroiu Ionut Tudorel
Balazs Robert
Moldovan Daniel
Ciceu Nicolina, Craiova
Enache Bogdan Viorel
Ghigeanu Constantin
Muresan Denisa Raluca
Tulica Vasile, Falticeni
Dima Iulian Daunt
Dumitrache Stefan Adrian
Sima Oana Cristina
Ponea Loredana
Tornaandrei Tiberiu
Ciucu Cristiana
Goia Alina
Sarateanu Lucian
Magureanu Ileana
Parasca Carmen Mirela
Szanto Tiberiu Eugen
Caramida Mia
Salvari Roxana
Ungureanu Rares
Corlade Vasile
Valcan Edit Loredana
Dumitrache Alina Liliana
Dragoi Mihaela
Danila Mihaela
Ursachel Gina
Oancea Maria Magdalena
Hoitan Theodor Radu
Barlea Monica
Pop Paula Elena
Zavate Simona Gabriela
Scutaru Maria Nicoleta
Dumitrache Marcela
Raicovici Elena Cristina
Berinde Vasile
Eross Viorel
Chenciu Loredana
Gradinaru Rodica
Andrei Stefania
Urdea Magdalena
Moise Ionut Gheorghe
Tanase Iulian Marian
Orbulescu Nicolae
Morut Constantin
Busuioc Radu
Eftimie Florentina
Popa Adrian Nicolae
Tucanu Alina Denisa
Brandiu Pavel
Copaci Oana
Isac Valentin
Chiriac Ionel
Omusoru Liviu
Rujancu Gabriel
Chitean Lina
Farc Adriana
Ifrim Dorina
Cristea Constantin
Savin Rodica
Lacatusu Cristina
Chitean Sultana
Covacs Monica
Doncu Vasile
Dinu Dorel
Mazareanu Ionel
Hangu Daniel Eugen
Pavel Cornelia
Obreja Florin C-tin
Opinca Ileana
Panduru Ionel
Suditu Adriana
Pop Gabriela