Bucuresti | 102,8FM The Official 40 cu VENGER ANDIA - OFF40 - DE LA DELA

18 ani de ProFM!

18-ani-de-profm

In ziua de vineri, 15 aprilie 2011, dam cadouri peste cadouri! Sarbatorim "18 ani de ProFM"!

Tot ce trebuie sa faci este sa asculti ProFM si, in momentul in care DJ-ul anunta concursul si premiul pus in joc, sa trimiti sms cu "18" la numarul de telefon 1872, numar cu tarif normal.

Ai sansa sa castigi un Home Cinema, un GPS Garmin, un detector radar, Xbox 360 sau bere pentru o luna!


REGULAMENTULPROMOTIEI
"18 ani de ProFM"


Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale este S.C. PRO TV S.A. cusediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1 ,sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636. Campania promotionala seva derula in conformitate cu prezentul regulament care esteobligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimbaprezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este in conformitate cu Legea 650/2002 pentruaprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializareaproduselor si a serviciilor pe piata. Orice eroare in declarareadatelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare,acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor dateeronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditiinormale a premiului.


Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare

Promotia se desfasoara in ziua de vineri, 15 aprilie 2011, intreorele 7 - 22. Promotia va fi organizata si desfasurata in toatatara.


Art. 4. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca ProFM.


Art. 5. Drept de participare

La aceasta promotie pot participa cetatenii romani, cu domiciliulin Romania, cu varsta peste 18 ani.
Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei SC ProTVSA precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la campania promotionala "18 ani de ProFM" implicaacceptarea ca numele, fotografiile si materialele filmate cuparticipantii si castigatorii sa poata fi facute publice sifolosite in scop publicitar, fara pretentii de ordinpatrimonial.
Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un document deidentitate, pasaport, buletin de identitate sau carte deidentitate.


Art. 6. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului "18 ani de ProFM", oriceparticipant isi exprima acordul ca toate datele cu caracterpersonal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoanajuridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor dedate cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrariidatelor este "reclama, marketing si publicitate".
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor invederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor siatribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cualte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail,posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentruprotectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masuriletehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cucaracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrareilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizariiacestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premiisunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor ficomunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu careacesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publiculuilarg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate incadrul concursului. La incheierea operatiunilor de prelucrare adatelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nuva transfera aceste date unui alt operator. Comunicarea acestordate partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopulinformarii lor in privinta derularii concursului si desemnariicastigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventualautilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catrepartenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi:dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul deopozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuiesa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata,pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr.109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informaticat mai curand posibil.


Art. 7. Mecanismul campaniei

a) Inscrierea in cadrul concursului:

In ziua de vineri, 15 aprilie 2011, ascultatorii care doresc saparticipe la promotia "18 ani de ProFM" trebuie sa asculte ProFMsi, in momentul in care DJ-ul anunta concursul si premiul pus injoc, ascultatorii sunt invitati sa trimita sms cu "18" la nr detelefon 1872 (nr cu tarif normal).

b) Desfasurarea concursului si desemnarea castigatorului:

La momentul decernarii premiului, DJ-ul din emisie alege din bazade date de sms-uri numarul corespunzator formulelor (n+1)/2 (cand neste impar) sau [(n+1)/2]+0,5 (cand n este par), unde "n" estenumarul de persoane inscrise in concurs in ziua de 15 aprilie 2011,pana la momentul decernarii respectivului premiu si care au trimisprin sms textul corect.
Vom avea 15 momente de decernare premiu, iar mecanismul se repetala fiecare concurs din ziua de 15 aprilie 2011.

c) Modalitati tehnice de monitorizare:

Toate operatiunile de inscriere in campanie se vor inregistraintr-o baza de date si vor fi puse, la cerere, la dispozitiaautoritatilor competente in domeniu.

d) Fraudarea concursului:

ProFM isi rezerva dreptul de a suspenda si de a stergeinregistrarea oricarui utilizator suspectat ca a incercat safraudeze concursul.

Art. 8. Premiile

In cadrul acestei campanii se vor acorda 18 premii si anume:
-Home Cinema: 2 buc (449 ron/buc)
-GPS Garmin: 1 buc (549 ron/buc)
-Detector radar: 4 buc (150 ron/buc)
-Xbox 360: o buc (1.200 ron/buc)
-Bere pentru o luna (reprezentand 6 baxuri de bere Heineken): 10buc (131, 22 ron/buc)

Costul total al premiilor este de: 4.559,2 ron (tva inclus).
Validarea premiului obtinut se face in baza actului deidentitate.
Castigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilorpremiului.

Art. 9. Anuntarea castigatorului

Castigatorii vor fi anuntati in direct la radio ProFM in ziua de 15aprilie 2011.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor pewww.profm.ro in maximum 48 zile de la data anuntarii lor peradio.

Art. 10. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, in modgratuit pe pagina de concurs din cadrul site-ului www.profm.ro.Participarea la aceasta campanie implica obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament.
Pe perioada de desfasurare a promotiei, ascultatorii pot suna lalinia de telefon dedicata promotiei: 021-252.26.42 (linietelefonica cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte inlegatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitatede acordare a premiilor, precum si pentru sugestii sau eventualeplangeri). Programul de functionare al liniei telefonice este deLuni pana Vineri intre orele 07:00 - 18:00.

Art. 11. Taxe si impozite

Pentru premiile acestei campanii a caror valoare nominala este maimica decat suma neimpozabila de 600 lei, Organizatorului nu-iincumba obligatia de a calcula, retine si vira catre bugetul decstat impozitul aferent fiecarui premiu acordat, conform disp.art.77 al.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal alRomaniei.
Totusi, Organizatorul are obligatia de a calcula, retine la sursasi vira catre bugetul de stat cota de 16 % aplicata asupreavenitului net realizat din acordarea premiului "Xbox 360" a caruivaloare nominala este mai mare decat suma neimpozabila de 600 lei,in conformitate cu disp. art.77 al.1 din din Legea nr.571/2003privind Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii laconcurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in careaceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate deinstantele judecatorestidin raza teritoriala a sediului social alOrganizatorului.

Art. 13. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziunenationala sau a unui cotidian national.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilorLegii 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000privind comercilizarea produselor si a serviciilor pe piata.


SC ProTV SA
Prin reprezentant legal